I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej ToysBoro.com, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
• Regulamin - dokument określający warunki i zasady nabywania Kart Podarunkowych w sklepie internetowym oraz zasady ich realizacji 
• Wydawca - Firma ToysBoro z siedzibą w Pile, ul. Wrzosowa 9 NIP 7642614782
• Karta Podarunkowa ToysBoro – bon towarowy w formie elektronicznej,  wydany na okaziciela, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym ToysBoro.com w zakresie limitu kwotowego ustalonego na Karcie Podarunkowej.
• Klient/ Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej. Nabycie następuje w celu jej wykorzystania osobiście lub przekazania innemu Użytkownikowi. 
• Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie ToysBoro.com
• Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://toysboro.com
• Koszyk - miejsce w sklepie internetowym, w którym gromadzone są towary wybrane przez Klienta spośród dostępnego asortymentu.
• Towary – wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie ToysBoro.com

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu ToysBoro.com, na stronie - https://toysboro.com/pages/regulamin-kart-podarunkowych

II. Wydanie Karty Podarunkowej ToysBoro.com

§ 3

1.  Kartę Podarunkową można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego ToysBoro.com
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest dodanie Karty o wybranym wariancie cenowym do koszyka. 
3. Karta Podarunkowa uruchamiana jest z chwilą zrealizowania i opłacenia złożonego przez Klienta  zamówienia w Sklepie, zawierającego Kartę Podarunkową w koszyku.
4. Aktywacja następuje w momencie przesłania Karty Podarunkowej Nabywcy na maila wskazanego podczas składania zamówienia. 
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej mailowo, a następnie do realizacji jej w sklepie ToysBoro.com
6. Możliwe jest zakupienie dowolnej ilości Kart Podarunkowych, zgodnie z zamówieniem Klienta.
7. Wydawca na życzenie Nabywcy wystawia dokument niefiskalny, potwierdzający fakt nabycia i wartość nominalną zakupionej Karty Podarunkowej.

§ 4

1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
4. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza zawarcie umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej ToysBoro.com

§ 5

1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie internetowym ToysBoro.com
2. Karta Podarunkowa pokrywa zakup towaru wybranego i zgromadzonego w Koszyku, jak również koszt wysyłki towaru naliczany przy wyborze dostępnych opcji w Sklepie. 
3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu na etapie podsumowania transakcji podczas zakupów.
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości zakupionej Karty, lub do upływu terminu jej ważności. 
4. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej korzystając z innych metod płatności dostępnych w Sklepie.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej może zostać wykorzystana przy dokonywaniu kolejnych zakupów pod warunkiem aktywności karty.
7. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej łączą się z dostępnymi w danej chwili rabatami Sklepu. 

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej ToysBoro.com w przypadku:
a. braku środków na Karcie Podarunkowej
b. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru
c. w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia dopłaty lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w §5 pkt 4
d. upływu ważności Karty Podarunkowej
e. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.
2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wyszczególnione w § 6 ust. 1

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowe mailowo kontaktując się pod adresem: sklep@toysboro.com,  a także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie ToysBoro.com
3. Karty Podarunkowej nie można doładować. Można dokupić kolejną o dowolnej wartości dostępną na naszej stronie. 

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w Sklepie ToysBoro.com z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa zawartych w naszym regulaminie sklepu.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub poprzez e-mail na adres sklep@toysboro.com
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej drogą mailową oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 
2. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy, najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo - na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych - otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jednakże Każdy Nabywca/Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez udostępnienie na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie zawierającej zmienioną treść regulaminu oraz indywidualnie poinformujemy zarejestrowanych użytkowników o zaistniałych jakichkolwiek zmianach. 

§ 11

1. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową jest Wydawca.
2. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców i Użytkowników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi If you have any questions or suggestions
Sukces! Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera! | You have successfully subscribed!